آرشیو اخبار پژوهشی

ایجاد خاصیت مسلح سازي بهینه خاك با استفاده از الياف پليمري چهار وجهي توسط پژوهشگر دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت: ایجاد خاصیت مسلح سازي بهینه خاك با استفاده از الياف پليمري چهار وجهي

صفحات