آرشیو اخبار فرهنگی

نشست هم‌اندیشی "مدیریت تحولات فرهنگی" دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور مدیرکل دفتر سیاستگذاری وبرنامه‌ریزی فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت عتف: نشست هم‌اندیشی "مدیریت تحولات فرهنگی" دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
چهارمین همایش گفتمان مهدویت دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با محوریت آثارآیت ا... العظمی صافی گلپایگانی: چهارمین همایش گفتمان مهدویت دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان دردوجشنواره فرهنگی وقرآنی کشور همزمان با پنجمین جشنوارة ملی رویش وسی امین جشنواره قرآنی دانشجویان: درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان دردوجشنواره فرهنگی وقرآنی کشور

صفحات