پذيرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز كارشناسي‌ارشد سایر دانشگاه ها در دوره دكترا دانشگاه صنعتي اصفهان(سال تحصيلي 98-97 )

پذيرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز كارشناسي‌ارشد سایر دانشگاه ها در دوره دكترا دانشگاه صنعتي اصفهان(سال تحصيلي 98-97  ) 

اين دانشگاه بر اساس  آيين نامه  شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 و اصلاحیه بعد از آن در مقطع دکتري در رشته های مندرج در دفترچه انتخاب رشته به صورت بدون آزمون دانشجو مي پذيرد.

الف- شرايط لازم :

1- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر و مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از يكي از دانشگاهها ي داخل كشور

2- دارا بودن ميانگين كل 16 و يا بالاتر در مقطع كارشناسي

3-دارا بودن ميانگين كل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد

4- بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نگذشته باشد.

5- كسب حداقل 60 امتياز از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه

ب-نحوه ارائه مقالات يا فعاليتهاي علمي:

1- مقالات ارائه شده مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه باشد .

تبصره 1 : منظور از پذيرش مقاله ، پذيرش بدون قيد و شرط مقاله مي باشد .

2- هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران باشد .

3- برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر)  خورازمي، فارابي، رازي و  ابن سينا) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمايند .

4- برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي بايد تاييد دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند .

ج-نكات مهم :

1- به منظور اطلاع از زمان و مكان برگزاري مصاحبه و ساير نکات ضروري، اطلاعيه هاي مربوطه را از طريق سايت دانشگاه بطور منظم پيگيري نمايند.

2-دانش آموختگان حداكثر تا 2  سال پس از فراغت از تحصيل مي توانند از تسهيلات پذيرش بدون آزمون براي ورود به دوره دكتري برخوردار شوند، لذا داوطلبان توجه داشته باشند ، تاريخ فراغت از تحصيل ايشان لازم است پس از 95/6/31  باشد .

3-دانش آموختگان بايد از دانشگاه هاي معتبر و برتر فارغ التحصيل شده باشند و دانش آموختگان دوره هاي مجازي، نيمه حضوري، پرديس بين الملل، پرديس خودگردان و موارد مشابه مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتري اين دانشگاه نمي باشند.

4-دانش آموختگان اتباع خارجي و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خارج از كشور ، مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي ورود بدون آزمون به دوره دكتري نيستند .

5- پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه، در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره کارشناسي ارشد متقاضي،  به تشخيص دانشکده و تاييد کميته منتخب تحصيلات تکميلي دانشگاه امکان پذير است.

6- مدارك داوطلبان و وجه دريافتي ، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصيه مي شود با دقت لازم ، مفاد آگهي را ، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مربوط ، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمايند .

7-همراه داشتن  يك نسخه از پايان نامه و نيز نسخه اصل كليه مقالات ، كتب ،تأليفات و مستندات ساير فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و اجرايي دواطلب در زمان مصاحبه الزامي است.

8-دانشگاه در رد يا قبول تقاضاي داوطلبان از اختيارات كامل برخوردار است

9- به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام و ارسال مدارك:

مهلت ثبت نام  و ارسال مدارك:  97/2/22

نشاني: اصفهان – دانشگاه صنعتي اصفهان – مركز تحصيلات تكميلي – كدپستي 83111- 84156، شماره تماس:    و33912748  33912725  –31

توضيحات مهم:

 1. کليه متقاضيان پذيرش بدون آزمون موظف به پرداخت حق ثبت نام (500/000 ریال) به حساب دانشگاه صنعتي اصفهان ( شماره حساب  5644490078 بانك تجارت شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان كد شعبه (56440 ) به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي معاونت آموزشي ) و ارسال فيش همراه با مدارک ضروري ميباشد .

پذيرش نهايي  بر اساس بررسي مدارك و سوابق داوطلبين  صورت مي گيرد. به مدارك ناقص  و يا دريافت شده بعد از 97/2/22 ترتيب اثر داده نخواهد شد.

درج عبارت "مربوط به پذيرش بدون آزمون دكتراي سال تحصيلي 98-97  رشتة........"  روي پاكت الزامي است.

مدارك مورد نياز:

 • *فرم تكميل شده درخواست پذيرش بدون آزمون
 • *يك نسخه تصوير شناسنامه و كارت ملي
 • *گواهي معتبر معدل کارشناسي ارشد همراه با تصوير ريز نمرات تاييد شده در دوره كارشناسي ارشد
 • *گواهي معتبر معدل کارشناسي همراه با تصوير ريز نمرات تاييد شده در دوره كارشناسي
 • *صفحه اول مقالات  چاپ شده در مجلات  علمي پژوهشي داخلي و خارجي  مبتني بر پايان نامه كارشناسي ارشد
 • *گواهي پذيرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقالاتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده باشند نسخه كامل مقاله نيز ضميمه شود
 • *تصوير مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب
 • *معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي براي دانشجويان المپيادي در مقطع كارشناسي ارشد
 • *معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر ( خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا )
 •  *در صورت انتشار مقاله و ساير دستاوردهاي پژوهشي، مدارک ضميمه شود.
  *"نامه اي محرمانه از استاد راهنما (در داخل پاكت بسته امضا شده) دال بر توانمندي جامع دانشجو براي انجام يك رساله دكتري بر مبناي قابليتهاي پژوهشي وي در طي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد" در امتيازدهي پژوهشي
تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

بهمن

روز: 

21