برگزاری مسابقات ملی دانشجویی بتن در دانشگاه صنعتی اصفهان