کسب عنوان نخست تیم دانشجویی هوا فضای دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات جهانی آلمان