گزارش تلویزیونی حضور مؤثردانشگاه صنعتی اصفهان در نمایشگاه ملی مدیریت سبز