گزارش تلويزيوني تمهیدات ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور میزبانی از داوطلبان آزمون سراسری