گزارش تلويزيوني عضویت دانشگاه صنعتی اصفهان در مرکز پژوهش های هسته ای اروپا CERN