برگزاری هفدهمین نمایشگاه كتاب پنجره از سوی کانون پنجره دانشگاه صنعتی اصفهان