گزارش ويدئويي تهیه و تولید لباس گان بیمارستانی از سوی دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان برای مقابله با ویروس کرونا