پیام روسای دانشگاه های کشور به دانشجویان در دوران کرونا