گزارش ویدیوئی آیین آغاز احداث ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان