گزارش ويدئويي طراحی و ساخت نخستین ربات زیرآبی آب های عمیق کشور دردانشگاه صنعتی اصفهان