گزارش تلویزیونی|افتتاح فاز دوم خوابگاه های خیریه متأهلین امام جواد(ع) دانشگاه صنعتی اصفهان|