در سالروز احراز هويت شهيد شكرائيان بهشت شهداي گمنام دانشگاه صنعتي اصفهان گلباران شد