بازدید دکتر مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از دانشگاه صنعتی اصفهان