گزارش ویدیویی بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از طرح های فناورانه پژوهشکده فاوا در دانشگاه صنعتی اصفهان