آرشیو خبرهای آموزشی

ضمن کسب عنوان نخست تولید علم در رشته فیزیک: پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان در تولید علم ایران
باحضور پرشوردانش آموختگان به همراه خانواده: جشن بزرگ دانش آموختگی سال تحصیلی95-94 + گزارش تلویزیونی

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای آموزشی