آرشیو خبرهای داخلی

با ابلاغ حکمی از سوی وزير علوم، تحقیقات و فناوری: دکترسيد مهدي ابطحي به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد
با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء خدمات: ایجاد نظام پيشنهادها در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای داخلی