آرشیو خبرهای پژوهشی

برگزاری میزگرد "مدیریت بحران و مدیریت آب استان اصفهان" در دانشگاه صنعتی اصفهان چرخه مدیریت بحران: پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای پژوهشی