آرشیو خبرها

باحضور پرشوردانش آموختگان به همراه خانواده: جشن بزرگ دانش آموختگی سال تحصیلی95-94 + گزارش تلویزیونی
با حضورجمعی از دانشگاهیان ایثارگر: گردهمایی ایثارگران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
با حضور هیئت دانشگاهی با زمینه علوم مهندسی: بازدید هیئت دانشگاهی چهاردانشگاه فرانسه ازدانشگاه صنعتی اصفهان
درهفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برترکشور: تجلیل ازاستاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان پژوهشگر برترکشور

صفحات