آرشیو خبرهای پژوهشی

مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند: سمینار علمی معرفی فرصت های تحقیقاتی و گرنت های پژوهشی کشور چین
28 دیماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار میشود   سمینار علمی کاربرد نظریه میدان فاز در علوم و مهندسی

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای پژوهشی