آرشیو اخبار داخلی

با حضور رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست isc: افتتاح شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دردانشگاه صنعتی اصفهان
درسومین همایش آموزش عالی کشور عنوان شد: استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، چهره سرآمد آموزش عالی ایران

صفحات