آرشیو اخبار داخلی

با حضورگسترده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های اصفهان: کارگاه معرفی گرنت هاي بین‌المللی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد+گزارش تصويري
در حاشیه گردهمایی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در دانشگاه صنعتی اصفهان: دانشگاه اجتماعی، اعتلابخش سرمایه اجتماعی جامعه / تأکید مدیران فرهنگی وزارت علوم بر جایگاه فرهنگی دانشگاه ها

صفحات