آرشیو خبرهای فرهنگی

در سومین جشنواره تقدیر از فعالان فرهنگی: تجلیل از فعالان عرصه فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان
با حضورجمعی از دانشگاهیان ایثارگر: گردهمایی ایثارگران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی