آرشیو خبرهای فرهنگی

اعزام 185زوج دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به سفر زیارتی مشهد مقدس با مشارکت دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دانشگاه صنعتی اصفهان: اعزام 185زوج دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به سفر زیارتی مشهد مقدس

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی