آرشیو خبرهای فرهنگی

درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان دردوجشنواره فرهنگی وقرآنی کشور همزمان با پنجمین جشنوارة ملی رویش وسی امین جشنواره قرآنی دانشجویان: درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان دردوجشنواره فرهنگی وقرآنی کشور
چهارمین همایش گفتمان مهدویت دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود با محوریت آثارآیت ا... العظمی صافی گلپایگانی: چهارمین همایش گفتمان مهدویت دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود
انتشار دواثر شاخص فرهنگ دفاع مقدس از شهداي دانشگاه صنعتی اصفهان از مجموعه آثار شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان: انتشار دواثر شاخص فرهنگ دفاع مقدس از شهداي دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی