آرشیو اخبار پژوهشی

جانشین وزیر دفاع در اختتامیه دومین همایش فناوری های نوظهور کوانتومی خبر داد : تشکیل هاب توسعه مباحث کوانتوم در کشور

صفحات