افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

اعطای جایزه ملی علامه طباطبایی به استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در چهارمین دوره تجلیل از اساتید ممتاز و پژوهشگران برجسته کشور: اعطای جایزه ملی علامه طباطبایی به استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات