افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

با اتمام بزرگترین طرح کلان ملی در حوزه اندازه گیری مشخصه های دریایی: رونمایی از طرح کلان شبکه پایش و پیش بینی دریایی کشور و بویه موج نگار ملی
در ارزیابی عملکرد معاونت‌های دانشجویی دانشگاه‌ها: معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست را کسب کرد

صفحات