افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

کسب جایزه ویژه انجمن ریاضی ایران توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان به جهت ارائه بهترین مقاله درچهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران: کسب جایزه ویژه انجمن ریاضی ایران توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
کسب عنوان نخست المپیاد بین المللی آمار توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با افتخارآفرینی مجدد دانشجویان دانشکده ریاضی در قالب تیم ایران: کسب عنوان نخست المپیاد بین المللی آمار توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی ریاضی(2014IMC-) با کسب چهار مدال ارزشمند در مسابقات بین المللی ریاضی: افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی ریاضی(2014IMC-)
مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را کسب کرد به دلیل موفقیت در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی: مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر کشور را کسب کرد

صفحات